Preguntes freqüents

Què vol dir esforç i exigència? Què són les tutories? Hi ha tardes lliures a Secundària i a Batxillerat? Com es viu la Secundària a Sant Miquel? Per què estudiar Batxillerat a la nostra escola? Donem resposta a alguns interrogants que, sovint, formulen famílies i estudiants.

Què entenem per esforç i exigència?

L’esforç i l’exigència són dues capacitats que no són innates sinó que s’han d’educar, des de casa i des del col·legi. Pensem que dedicació, perseverança, capacitat de superació i responsabilitat són necessàries per superar els reptes acadèmics, socials i personals que planteja la vida. Estem convençuts que, per respecte als nostres estudiants, els hem de plantejar reptes, petites fites, que desvetllin el seu interès. Ens basem en processos d’assaig i error perquè aquests permeten avançar en el creixement personal. Així mateix, la nostra voluntat és acompanyar els estudiants en aquest procés. D’aquí que la comunicació entre docents i estudiants és clau. Parlar, escoltar i reflexionar conjuntament són accions necessàries per avançar, amb resiliència, cap a una maduresa acadèmica i personal. I és aquesta maduresa un valor indispensable per superar els diversos reptes que la vida planteja.

El vincle estudiant, tutor i família

A la nostra escola, l’educació és formació personal, aprenentatge de la convivència, desenvolupament de l’esperit crític i del sentit de ciutadania responsable. L’educació dels nostres estudiants no té com a objectiu únic l’adquisició dels coneixements propis del currículum d’assignatures. L’educació és instruir però també és formar o educar en valors. Creiem en una educació integral, on l’educació en valors és essencial per a la vida al col·legi i per a la vida en societat. El vincle que s’estableix entre estudiant, tutor i família permet aconseguir aquests objectius, amb un acompanyament òptim.

Com és l’horari? Hi ha tardes lliures?

Al Col·legi Sant Miquel dels Sants volem connectar els aprenentatges que es produeixen en tots els temps i espais de les vides de les persones. A l’actualiat, podem accedir a centenars d’iniciatives educatives, socials, culturals, esportives, de lleure i artístiques en funció dels nostres interessos. Des de la nostra escola, volem impulsar i fomentar aquests espais no-formals. Per aquest motiu l’horari, tant a secundària com a batxillerat, diferencia entre l’espai formal, que és el reglat i obligat, i l’espai no-formal, que té un caràcter opcional i d’aprofundiment. A Secundària l’espai no-formal s’ofereix al llarg del curs durant dues tardes a la setmana, de 3 a 5, i tot el mes de juliol, mentre que a Batxillerat, s’ofereix totes les tardes. Aquest espai no-formal dona als estudiants una certa flexibilització horària que els permet aprofundir i personalitzar el currículum en funció dels seus interessos. Les tardes lliures afavoreixen una millor conciliació del marc horari escolar curricular amb el marc horari d’estudis professionals (dansa, esports I músic) fora de l’escola i permet participar en activitats motivades per interessos individuals, com per exemple, l’Escola d’idiomes, la robòtica, espai d’estudi i de treball a la biblioteca i els clubs de lectura en anglès.

A Sant Miquel, la Secundària és una etapa vital!

La Secundària és un moment d’esclat vital. Al Col·legi Sant Miquel acompanyem l’alumnat en aquesta nova etapa educativa i li fem costat en el seu procés de descoberta, aprenentatge i creixement personal. És una etapa en què es promou la participació, l’autonomia, la iniciativa, l’autonomia, la tolerància, la capacitat de relacionar-se i la presa de consciència de drets i deures. És una etapa d’entrada al Batxillerat en la qual es potencia la implicació de l’alumnat i les famílies en el procés d’aprenentatge. Des de l’escola insistim en l’educació en l’ús responsable de les noves tecnologies, la revaloració del saber i l’interès per aprendre i el treball cooperatiu i per projectes. També orientem l’alumnat en els seus estudis -o treball- posteriors a la Secundària.

Per què fer Batxillerat a Sant Miquel?

El Batxillerat del Col·legi Sant Miquel dels Sants es caracteritza pel compromís, tant a l’hora de capacitar els estudiants de cara als estudis superiors com de contribuir al seu creixement intel·lectual i personal i al desenvolupament d’un pensament crític i autònom. Des del Col·legi, promovem l’autonomia en el treball intel·lectual i fomentem l’anàlisi crítica en relació amb l’entorn, de la mateixa manera que treballem el respecte i la tolerància per aconseguir persones respectuoses i tolerants amb totes les creences i ideologies. A Sant Miquel, les persones i el coneixement són eixos sobre els quals gira tot. I és per això que acompanyem l’estudiant en la cerca de la maduresa intel·lectual i cognitiva, l’orientem en el procés de presa de decisions davant les opcions professionals i els itineraris de formació, contribuïm a la seva educació integral i l’insistim en el reconeixement de drets i dures. Per fer-ho fem costat a l’estudiant i establim canals de comunicació amb les famílies.

santmiquel: l’escola que busques